Să luăm aminte!

Gânditorul de la Hamangia

 • În primejdii, în necazuri, la toată întâmplarea şi nevoia - adu-ţi aminte că de-a dreapta ta este Dumnezeu, Care poate toate! - "Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat" (Psalmul 118, 52).

  Dacă eşti grav bolnav şi doctorii nu te pot vindeca şi nici medicamentele nu te ajută, cresc durerile, necazul este greu şi mângâiere nu ai de nicăieri. De aceea, te cuprinde frica morţii; dar gândeşte-te în acest timp că Dumnezeu este înaintea ta şi vede starea ta nenorocită. Atunci spune-i: Atotputernice, nemărginită este iubirea Ta de oameni şi milostivirea Ta este nemăsurată; vezi durerile mele, auzi graiurile mele cele de tânguire, miluieşte zidirea Ta şi nu Te uita la păcatele mele.
  Gândul acesta va aduce în sufletul tău nădejdea vindecării tale. Această nădejde va mângâia durerile tale, va alunga frica ta şi va linişti tulburarea inimii tale.                        

           Dacă eşti nedreptăţit; îţi face necaz cel puternic, vrăjmăşeşte cinstea ta, răpeşte                   averile tale, te apasă cu nedreptate, pătimeşti, suspini, plângi, aleargă mintea ta ici şi             colo, ca să afle mângâiere, dar nici o scăpare n-ai, nici un sprijin nu găseşti... În                       acestea fiind, gândeşte-te că Dumnezeu înaintea ta este şi vede silnicia celui care te               nedreptăţeşte şi necazul inimii tale. Acest gând va aduce în sufletul tău nădejdea în                 Dumnezeu şi vei zice: El îmi va fi apărător, El îmi va face dreptate, El mă va scăpa de               silnicia celui care mă nedreptăţeşte. Această nădejde tare potoleşte suferinţa ta,                     încetează suspinul tău, şterge lacrimile tale, aduce veselie în inima ta şi rugăciune cu               bucurie în gura ta.                                              

           De multe ori, din cauza greutăţii suferinţei tale, se va necăji sufletul tău şi dornic să                 dobândească grabnică ajutorare se va plânge că nu primeşte nici o mângâiere. Dacă                 atunci îţi vei aduce aminte că de-a dreapta ta este Dumnezeu, Care poate toate!,                   îndată va veni mângâierea şi veselia de la Dumnezeu, în inima ta.  "Adusu-mi-am                     aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat" (Psalmul 118, 52).


 • Dacă voiești bogăție, dacă dorești cinste, dacă umbli după fericire, dacă dorești bunătățile lumii acesteia - UN LUCRU TREBUIE! (Luca 10:42) -> "Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și TOATE ACESTEA se vor adăuga vouă" (Matei 6:33). CUM să căutăm Împărăția lui Dumnezeu? - "Cercetați Scripturile!" (Ioan 5:39)

 • Să nu te lauzi niciodată cu înțelepciunea ta, cu puterea ta și cu bogăția ta, ținând seamă de cuvântul Domnului, care zice: "Cel ce se laudă, în Domnul să se laude" (1 Corinteni 1, 31), iar în alt loc: "Să nu se laude cel înțelept cu înțelepciunea sa, să nu se laude cel puternic cu puterea sa, nici cel bogat să nu se laude cu bogăția sa; ci de se laudă cineva, să se laude numai cu aceea că pricepe și Mă cunoaște că Eu sunt Domnul, Cel ce fac milă și judecată și dreptate pe pământ, căci numai aceasta este plăcut înaintea Mea, zice Domnul" (Ieremia 9, 23-24)

 • Cea mai înaltă şi desăvârşită cugetare a omului va fi atunci când el îşi va înălţa ochii minţii şi se va gândi că Dumnezeu, din bunătatea Sa, a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele văzute şi nevăzute şi că din iubirea Sa de oameni a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa şi l-a împodobit cu putere cuvântătoare şi cu voinţă liberă, supunând toată făptura conducerii lui. Apoi că, din dragostea Sa cea nesfârşită, a trimis pe Unul-Născut Fiul Său în lume, ca Mântuitor şi Izbăvitor al neamului omenesc, că El poartă grijă de toate şi de fiecare dintre oameniîn parte, dându-ne din cer ploi şi vremi roditoare, umplând de hrană şi de veselie inimile noastre. Din milostivirea Sa primeşte pe cei ce se pocăiesc, iar cu mila Sa cea nemărginită, are pregătită de la începutul lumii Împărăţia şi slava veşnică, nu numai pentru cei drepţi, ci şi pentru cei păcătoşi care se pocăiesc.

 • Cum să ne ferim de moartea cea năpraznică, subită şi fără de veste? - (Dacă vei voi, poţi să izgoneşti şi frica morţii celei fără de veste, şi vătămarea ei cea pierzătoare.)
  1) Fă-te slujitor credincios şi înţelept al Domnului!
  Credincios, păzind credinţa creştină ortodoxă, ca lumina ochilor, până la suflarea ta cea mai din urmă.
  Înţelept, fugind şi ferindu-te de orice păcat şi făcând numai fapte bune.
  Atunci să nu te temi de moartea cea fără de veste. Atunci să nu te temi de chinurile veşnice, căci, când va veni moartea şi te va găsi slujitor credincios şi înţelept al Domnului, atunci Stăpânul şi Domnul tău te va aşeza împreună cu cei fericiţi, după cum Însuşi a zis: "Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul său, o va afla făcând aşa" (Matei 24, 46).
  2) Fă-te slujitor credincios şi înţelept al Domnului, cum a fost Avraam şi Isaac!
  Atunci vei muri în vârstă, la bătrâneţe bune; vei muri nu de moarte năpraznică şi fără de veste, ci vesel, stând în aşteptarea ei, iar după moarte te vei adăuga la ceata drepţilor.
  3) Fă-te slujitor credincios şi înţelept al Domnului, cum au fost Iacob şi Iosif!
  Atunci vei cunoaşte şi tu ceasul morţii tale şi-l vei spune înainte de moarte, ca şi aceia, zicând: "Iată eu mor!" (Facerea 48, 21). Atunci vei vedea copiii fiilor tăi. Atunci vei muri binecuvântând şi rugându-te pentru ei şi pentru fiii tăi. Atunci vei rândui întâi cele de trebuinţă pentru îngroparea ta, apoi vei întinde picioarele pe patul tău şi vei adormi şi te vei odihni în pace şi în veselie veşnică.